ลิ้งค์หน่วยงานการศึกษา

 obec
moe
onec
vec
mua

ระเบียบ/กฏหมาย

 

คู่มือปฏิบัติงาน

 

1.คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและอาหารกลาง 

 

2. คู่มือระบบหน่วยงานย่อย

 

อาหารกลางวัน

 

 

1. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535

 

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาฯ พ.ศ.2536 

 

3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค 0406.3/ว59 ลว.22 ก.ค. 52

 

4. ขอทำความตกลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19505)

 

5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ว544)

 

6. การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน(ว309)

 

7. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคลากรเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)(ว116) 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย หน่อยตรวจสอบ   
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2015 เวลา 14:47 น.

11996985_1035585929819744_1009208649_n    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. ท่านรองอำนาจ คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลบ. เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานมากขึ่นณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 .…งานประชาสัมพันธ์..ภาพ/ รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมปิดการตรวจสอบคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย หน่อยตรวจสอบ   
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 11:31 น.

11874181_1024675214244149_290143896_nเวลา 09.30 น. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายอำนาจ  คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมปิดการตรวจสอบคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา รายงานและสรุปผลการตรวจสอบแต่ละสาย และได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 นายมนัส ปิยะคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น 3) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการตรวจสอบภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย หน่อยตรวจสอบ   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:18 น.
11756665_1010500655661605_200164780_n_Smallเวลา 13.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายอำนาจ  คุ้มสุภา รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต 2 โดยชี้แจงประเด็นการตรวจสอบกระดาษทำการ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและดำเนินการตรวจสอบตามกำหนด ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (ชั้น 3) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี..............…งานประชาสัมพันธ์......ภาพ/รายงาน
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:22 น. )
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสัมมนา เครือข่ายการตรวจสอบภายใน
เขียนโดย หน่อยตรวจสอบ   
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2013 เวลา 15:08 น.

18-03-2556-01_resizeวันที่ 15 มีนาคม 2556   เวลา 09.00 น . รองฯ บุญเลิศ ฉ่ำชุ่ม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนา เครือข่ายการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป. ลพบุรี เขต 2 และกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์  มีบุคลากรของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในจัดการประชุมฯโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมทักษะ ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบ e-GP  แก่บุคลากรของสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเครือข่ายการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ประจำกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสือราชการ

 + ที่ ศธ 04130/ว 383 ลงวันที่ 28 มราคม 2559 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานพัสดุโดยวิธีตกลงราคา และการเบิกจ่ายเงินในสถานศึกษา ดาวน์โหลด 1.หนังสือราชการ || 2. คู่มือไฟล์ PDF || 3. คู่มือไฟล์ Word new

 + แผนการตรวจสอบฯและกฏบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ new

แผนการตรวจสอบ และ กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสารแนบ new

แผนการตรวจสอบ และ กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557   เอกสารแนบ 

+ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2   เอกสารแนบ 

+ เชิญประชุม  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์   เอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง   เอกสารแนบ

เชิญประชุม  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์   เอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม  เอกสารแนบ

+ แจ้งกำหนดการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556  ดังแนบ       
ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนา ดังแนบ

+ เชิญประชุมสัมมนาแนวคิด หลักการบริหารเครือข่ายการดำเนินการตรวจสอบฯ  โรงเรียนกลุ่มอำเภอโคกเจริญ  ดังแนบ

+ รายงานผลการตรวจสอบ/สอบทานการดำเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555  ดังแนบ

+ แจ้งกำหนดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2556   ดังแนบ


+ แจ้งการเปิดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556   ดังแนบ


+  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556   ดังแนบ

+  แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2556   ดังแนบ

+ กำหนดการศึกษาดูงานคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3 ดังแนบ


+ รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
  สรุปผลการตรวจสอบ

+ กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของโรงเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก 42 โรงเรียน)สามารถตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบตามกระดาษทำการ  (ไฟล์แนบ)


+ กำหนดการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 (ไฟล์แนบ)

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

+ แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 new_icon

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)  new_icon

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557   เอกสารแนบ
+ ระบบการควบคุมภายในภาครัฐ  powerpoint
+ การดำเนินการ e-GP วิธีตกลงราคา     ปก   สารบัญ    วิธีการดำเนินงาน
+ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การตรวจสอบภายในสถานศึกษาการบริหารงบประมาณ งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ ในสถานศึกษา  เอกสาร1   เอกสาร 2
+ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการตรวจสอบภายใน  เอกสาร
+ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เอกสาร

+ เงินอุดหนุนของสถานศึกษา เอกสาร

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร1  เอกสาร 2

+ การจ้างครูชาวต่างประเทศ  เอกสาร

+ กำหนดการตรวจสอบโรงเรียน  สายการตรวจสอบอำเภอชัยบาดาล สายที่ ๒ กำหนดการ
 
+  ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง    เอกสาร

+  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕   ดาวน์โหลดเอกสาร

+ มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

+คู่มือปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเงิน การบัญชี ระบบการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 
          
 
 คู่มือปฏิบัติฯ 
         ทะเบียนคุมเงินฯ

+แจ้งคู่มือการประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการด้านงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2555  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
free pokerfree poker

ผู้บริหาร

ดร.มโน  ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

ขณะนี้เวลา

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19
mod_vvisit_counterเดือนนี้13
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว82
mod_vvisit_counterทั้งหมด387259

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.215.190.193
,
วันนี้วันที่: 05 ต.ค., 2022

จำนวนผู้เข้าใช้ตอนนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์